การเสวนา เรื่องโฆษณาอาหารในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ให้ข้อมูลคุณค่าหรือพิษภัย