การจัดอบรม Media Advocacy


“การพัฒนาแผนและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย” รุ่นที่ 1

27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โรงแรมเอเชีย  พญาไท  ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร