การประชุมประจำปีแผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 3


วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ