เกี่ยวกับเรา

สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPF) เป็นองค์กรวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และผลิตผลงานทางวิชาการ และการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ในทุกระดับ ในขณะที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่สังคม และการสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการเสริมแรงขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ใช้องค์ความรู้ และหลักฐานวิชาการเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชากรไทย และประเทศที่กำลังพัฒนา

สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ เกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและความสนใจจากหลากหลายสาขา ประกอบไปด้วย นักวิชาการด้านการแพทย์ โภชนาการ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ สถิติและระเบียบวิธีวิจัย และนิเทศศาสตร์

การเริ่มต้นในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนไทยและประชาคมโลก สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ได้มุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสร้างเสริมสุขภาพด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วิชาการด้านการเสพย์ติดอื่นๆ  (Addiction science) และนโยบายสุขภาพในระบบนานาชาติ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ

 

Health Promotion Policy Research Center (HPR), Thailand, is the independent think tank research center for health promotion policy and system, under the International Health Policy Program (IHPP). HPR is a multi disciplinary team consisting of academics from different backgrounds and expertise, including medical, nutrition, public health, economic, social services and communication arts. Our ultimatum is to promote evidence-based policy process for health promotion in Thailand and other low and middle income countries. HPR’s objectives include conducting policy-relevant and in-need research, promoting knowledge translation in health promotion policy process and system, strengthening collective technical capacity and enhancing multi-sectoral collaboration.  Our initial areas of interest cover alcohol policy, food and nutrition policy, policy to promote breast feeding, Non communicable diseases prevention and control, physical activity promotion, and other addiction sciences, as well as global health on these arenas.    

Contact persons:

Dr. Thaksaphon(Mek) Thamarangsi, HPR Director, thaksaphon@ihpp.thaigov.net

Miss Jarinporn Kongsrichan, HPR Office Manager, jarinporn@ihpp.thaigov.net